Format otwarty - najczęściej zadawane pytania
Lista pytań
Identyfikatory instalacji, dane konfiguracyjne
Oprogramowanie
Wdrażanie systemu zgodnego z formatem otwartym i migracja danych
Komunikacja z Oddziałem NFZ

Pytania i odpowiedzi
Identyfikatory instalacji, dane konfiguracyjne
 • Co jest potrzebne, aby zainstalować i skonfigurować aplikację przekazującą dane w formacie otwartym?
  Do prawidłowej konfiguracji aplikacji przekazującej i odbierającej dane w formacie otwartym potrzebne są:
  • numer instalacji
  • identyfikator nadawcy (zwany także długim numerem instalacji)
  • adres skrzynki email, na który powinny być przekazywane pliki z danymi (komunikaty)
  • dane skrzynki email, na którą Oddział NFZ przekazuje komunikaty zwrotne (potwierdzenia, informacje o błędach) wraz z informacjami potrzebnymi do zalogowania się do niej
 • Jak mogę otrzymać numer instalacji, identyfikator nadawcy i dane skrzynek pocztowych?
  Instalacje dla formatu otwartego są przygotowywane w systemie informatycznym Oddziału NFZ na wniosek świadczeniodawcy. Wniosek musi mieć formę pisemną.
  Obsługa wniosków o nowe instalacje dostępna jest w Portalu Świadczeniodawcy (Administracja i opcje -> (pokaż więcej...) -> Przegląd instalacji otwartych oraz wniosków na nowe instalacje). Aby utworzyć wniosek o nową instalację należy kliknąć w link Nowy wniosek, a następnie przycisk Drukuj.
  Opieczętowany i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania świadczeniodawcy formularz (jeden egzemplarz) należy przekazać na adres Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (ul. Józefa 21, 31-056 Kraków).
  Po uruchomieniu instalacji dla formatu otwartego wniosek zmieni status na Akceptacja wniosku, a wszelkie dane niezbędne do prawidłowego przygotowania i przekazania komunikatów (w tym między innymi tzw. długi identyfikator instalacji, dane konta pocztowego służącego do przekazywania komunikatów) będą dostępne do pobrania w Portalu Świadczeniodawcy, w przeglądzie instalacji otwartych. Aby pobrać plik z danymi instalacji należy kliknąć w przycisk .
 • Mam już numer instalacji, który wykorzystywany był w Pakiecie Świadczeniodawcy. Czy mogę wykorzystać go również do konfiguracji aplikacji otwartego formatu?
  Nie. Aplikacje posługujące się formatem otwartym muszą używać numeru instalacji, który jest dla nich przeznaczony.
 • Czy po złożeniu wniosku o uruchomienie instalacji dla formatu otwartego dostanę plik konfiguracyjny - taki, jak dla Pakietu Świadczeniodawcy?
  Nie. Wszystkie dane potrzebne do skonfigurowania aplikacji pracującej w formacie otwartym zawarte są w pliku dostepnym Przeglądzie instalacji otwartych oraz wniosków na nowe instalacje w Portalu Świadczeniodawcy.
 • Czy mogę wykorzystać jeden identyfikator instalacji otwartego formatu do zainstalowania kilku jednostanowiskowych aplikacji na kilku komputerach?
  Nie. Każda jednostanowiskowa instalacja aplikacji wymaga osobnego numeru instalacji. Ze wspólnego numeru instalacji korzystać mogą jedynie aplikacje pracujące w trybie sieciowym (z jedną, wspólną bazą danych).
 • Czy mogę otrzymać więcej niż jeden identyfikator instalacji otwartego formatu?
  Tak. Procedura uzyskania pierwszego i kolejnych identyfikatorów instalacji jest taka sama. Lista instalacji oraz obsługa wniosków o nowe instalacje dostępne są w Portalu Świadczeniodawcy (Administracja i opcje -> (pokaż więcej...) -> Przegląd instalacji otwartych oraz wniosków na nowe instalacje).
 • Dlaczego nie powinienem udostępniać identyfikatora nadawcy osobom postronnym?
  Identyfikator nadawcy (tzw. długi numer instalacji) jest umieszczany w nagłówku komunikatu i służy potwierdzeniu, że nadawcą komunikatu jest świadczeniodawca, dla którego instalacja została uruchomiona.
  Ujawnienie identyfikatora nadawcy zwiększa zagrożenie, że w imieniu świadczeniodawcy dane sprawozdawcze lub rozliczeniowe będą mogły wysyłać osoby niepowołane.
 • Wypełniałem już formularz rejestracyjny, dotyczący Portalu Świadczeniodawcy. Czy muszę robić coś jeszcze, by dostać identyfikatory instalacji otwartego formatu?
  Portal Świadczeniodawcy to serwis internetowy prowadzony przez NFZ, nie mający związku z otwartym formatem. Uzyskanie identyfikatorów instalacji formatu otwartego jest możliwe po przesłaniu do NFZ właściwego wniosku - dotyczącego korzystania z systemu Oddziału w formacie otwartym.
Oprogramowanie
 • Czy mogę nadal używać Pakietu Świadczeniodawcy, po zakupieniu odpowiedniej licencji?
  Nie. Firma Sygnity, autor Pakietu Świadczeniodawcy, nie oferuje jego sprzedaży. Sam Pakiet nie jest zgodny z otwartym formatem i nie będzie nadal rozwijany.
 • Nie wiem, który program mam wybrać. Czy NFZ pomoże mi w dokonaniu wyboru?
  Centrala NFZ opublikowała poradnik dla świadczeniodawców dokonujących wyboru programu obsługującego sprawozdawczość i rozliczenia. Poradnik można pobrać tutaj. Proszę jednak nie spodziewać się wskazania przez Fundusz konkretnego oprogramowania; NFZ nie prowadzi testów ani rankingów aplikacji posługujących się formatem otwartym.
 • Dlaczego NFZ rezygnuje z darmowego udostępniania Pakietu Świadczeniodawcy?
  Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wprowadziła - między innymi - wymóg równego traktowania rozwiązań informatycznych oraz stosowania otwartego formatu wymiany danych. Zaprzestanie udostępniania Pakietu Świadczeniodawcy na dotychczasowych zasadach, jako oprogramowania niezbędnego do prawidłowego przekazywania danych do Funduszu, jest realizacją zapisów tej ustawy.
 • Czy - posiadając więcej niż jedną instalację otwartego formatu - mogę używać aplikacji różnych producentów?
  Tak. Z punktu widzenia Oddziału NFZ nie ma znaczenia, jaka aplikacja wygenerowała komunikat.
 • Nie jestem zadowolony z wybranego oprogramowania. Czy mogę zmienić je na inne?
  Tak. NFZ nie ogranicza w żaden sposób migracji na inne oprogramowanie w dowolnym czasie. Proszę wziąć jednak pod uwagę, że migracja taka możliwa jest pod warunkiem, że oprogramowanie do tej pory używane powinno posiadać funkcję eksportu, a nowe - importu zgromadzonych danych.
 • Podczas wprowadzania danych do nowego programu pojawia się dziwny komunikat o błędzie. Czy mogę zadzwonić w tej sprawie do informatyków w Oddziale NFZ?
  Wsparcie techniczne dla zakupionego przez świadczeniodawcę programu udzielane jest (na zasadach wynikających z zawartej umowy zakupu) przez dostawcę oprogramowania. Oddział NFZ nie jest w stanie udzielać pomocy technicznej w takich przypadkach.
  Z Oddziałem NFZ proszę kontaktować się wyłącznie wtedy, gdy nieprawidłowe działanie aplikacji wynika z przyczyn zależnych od Funduszu - np. z błędów w słownikach dostarczanych przez NFZ.
Wdrażanie systemu zgodnego z formatem otwartym i migracja danych
 • Czy po złożeniu wniosku o uruchomienie instalacji dla formatu otwartego nadal będę mógł wysyłać dane z Pakietu Świadczeniodawcy?
  Tak. Uruchomienie dla świadczeniodawcy instalacji dla formatu otwartego nie wpływa w żaden sposób na funkcjonowanie instalacji Pakietu, w szczególności nie powoduje ich zablokowania.
 • Czy mogę wysłać testowe dane w formacie otwartym na próbę, aby sprawdzić, czy moja aplikacja działa poprawnie? Proszę potem je skasować.
  Wszystkie dane przekazywane do systemu Oddziału NFZ są traktowane jak sprawozdawczość świadczeniodawcy. Usunięcie danych jest możliwe tylko poprzez przekazanie prawidłowego komunikatu zawierającego pozycje korygujące - nie istnieje serwisowa procedura pozwalająca usunąć zaimportowane dane świadczeń.
  Testy aplikacji używających formatu otwartego mogą być prowadzone wyłącznie w specjalnie przygotowanych środowiskach testowych, prowadzonych przez dwa Oddziały NFZ - śląski i podkarpacki.
 • Czy przed rozpoczęciem przekazywania komunikatów w formacie otwartym muszę powiadomić o tym Oddział NFZ?
  Nie. System Oddziału jest gotowy na przyjmowanie od świadczeniodawcy danych w formacie otwartym w chwili przekazania danych o instalacji.
 • Czy są jakieś niezbędne kroki, które powinienem wykonać przed migracją z Pakietu Świadczeniodawcy na nowe oprogramowanie?
  Generalnie - nie, jednak z kilkoma zastrzeżeniami.
  Jeżeli w danym miesiącu został już przekazany plik z danymi deklaracji POZ wygenerowany przez Pakiet Świadczeniodawcy, w razie przekazania w formacie otwartym danych tych samych deklaracji dotyczących tego samego miesiąca - należy wycofać deklaracje z Pakietu i wygenerować oraz przekazać do Oddziału nowy plik z deklaracjami.
  W przypadku świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, jeżeli dane świadczeń zostały wysłane do systemu Oddziału - zalecane jest odebranie potwierdzeń zaewidencjonowanych świadczeń.
  W przypadku zamykania sprawozdań, jeżeli informacja o zamkniętym sprawozdaniu została wysłana do Oddziału - zalecane jest odebranie potwierdzenia zatwierdzenia sprawozdania.
 • Czy mogę usunąć Pakiet Świadczeniodawcy z mojego komputera, gdy zacznę już ewidencjonować i rozliczać świadczenia w mojej nowej aplikacji?
  Nie. Zakres danych, które przenoszone są do nowej aplikacji, może się różnić w zależności od wybranego programu lub sposobu przeprowadzenia migracji, i może obejmować np. wyłącznie ostatni rok. Ponieważ Oddział NFZ prowadzi działania weryfikacyjne i kontrolne dotyczące świadczeń rozliczonych w ubiegłych latach, może zajść potrzeba dokonania korekt w sprawozdawczości, która nie została przeniesiona do nowego systemu. W takim wypadku niezbędne będzie skorzystanie z Pakietu Świadczeniodawcy - zatem jego działająca wersja powinna zostać zachowana.
 • Nie mogę wyeksportować danych wszystkich wykonanych do tej pory świadczeń z mojego dotychczasowego programu. Czy Oddział NFZ może przekazać mi dane, które przekazywałem w moich sprawozdaniach i rozliczeniach?
  Nie, obecnie nie jest to możliwe.
Komunikacja z Oddziałem NFZ
 • Czy za pomocą formatu otwartego mogę przekazać sprawozdanie i rozliczenie świadczeń każdego rodzaju?
  Tak. Zostały zdefiniowane komunikaty pozwalające przekazywać dane każdego rodzaju świadczeń. Proszę wziąć jednak pod uwagę, że nie każda aplikacja posługująca się formatem otwartym dostępna na rynku potrafi takie sprawozdanie przygotować. Są - na przykład - aplikacje pozwalające ewidencjonować świadczenia wykonywane ambulatoryjnie, lecz wykonane w trybie hospitalizacji (tak jest kontraktowana np. chirurgia jednego dnia) - nie.
 • W jaki sposób powinny zostać przekazane do systemu Oddziału NFZ komunikaty zawierające dane świadczeń poszczególnych rodzajów?
  Sposób przekazywania komunikatów opisany jest tutaj.
 • Czy ze skrzynek pocztowych, udostępnionych przez NFZ i służących do wymiany komunikatów, mogę korzystać za pomocą zwykłego programu pocztowego (np. Outlook Express)?
  Tak. Jeżeli aplikacja przygotowująca komunikaty w formacie otwartym nie zapewnie automatycznej obsługi wysyłania i odbierania wiadomości, możliwa jest ręczna obsługa skrzynek przez klienta poczty.
 • Czy Oddział NFZ udostępnia interfejs WWW swoich skrzynek pocztowych?
  Nie. Ponieważ w większości przypadków skrzynki będą obsługiwane automatycznie, przez aplikacje generujące komunikaty, nie przewidujemy uruchomienia takiej usługi.
 • Czy - chcąc przekazać do NFZ kilka komunikatów - muszę każdy plik wysyłać jako załącznik do osobnego maila?
  Jedna wiadomość może zawierać dowolną ilość załączników. Limitem jest maksymalny rozmiar wiadomości przyjmowanych przez serwer pocztowy, wynoszący 50MB.