Rejestracja nowego świadczeniodawcy/podwykonawcy w Portalu Świadczeniodawcy (NIE DOTYCZY APTEK I PUNKTÓW APTECZNYCH w zakresie refundacji leków)
 1. Rejestracja nowych świadczeniodawców odbywa się poprzez formularz rejestracyjny, dostępny na stronie logowania do Portalu Świadczeniodawcy, po kliknięciu w link Rejestracja. Formularz należy wypełnić zwracając uwagę na wymagane pola, oznaczone symbolem (*).
  Uwaga! W przypadku świadczeniodawców realizujących zaopatrzenie w wyroby medyczne, w 2. kroku rejestracji należy wybrać rodzaj prowadzonej działalności: „podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi (…)” – dotyczy to również aptek i punktów aptecznych.
  Uwaga! Podczas rejestracji należy podać hasło, przy pomocy którego możliwe będzie zalogowanie do Portalu Świadczeniodawcy. Wymagania dotyczące hasła: minimum 8 znaków, hasło musi zawierać przynajmniej 1 cyfrę, 1 znak specjalny, 1 małą i 1 wielką literę.
 2. Bezpośrednio z formularza (krok 5 i 6) należy pobrać Umowę na korzystanie z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia w celu zapoznania się z ich zapisami.
 3. Po poprawnym wypełnieniu formularza i jego zatwierdzeniu, na podany w formularzu adres e-mail (w kroku 4) zostanie wysłany link pozwalający na wydrukowanie i potwierdzenie wniosku. Po wejściu na otrzymany link, zostanie wyświetlony wcześniej wypełniony formularz.
  Po naciśnięciu przycisku „Drukuj” formularz zostanie wydrukowany i potwierdzony w systemie MOW NFZ. Jeżeli formularz nie zostanie potwierdzony w ciągu 7 dni, nastąpi jego automatyczne anulowanie i konieczne będzie ponowne wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 4. Wydrukowany i podpisany formularz wraz z dwoma egzemplarzami „Umowy na korzystanie z Portalu Świadczeniodawcy” oraz odpowiednimi wyciągami z rejestrów należy dostarczyć/przesłać do siedziby Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Ciemna 6, 31-053 Kraków.
  • dla świadczeniodawców w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne rejestrację obsługuje Sekcja Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne, tel. 12 29 88 365, 12 29 88 364
  • dla pozostałych świadczeniodawców/podwykonawców rejestracje obsługuje Dział Obsługi Umów, tel. 12 29 88 201
  Dokumenty można przesyłać cyfrowo podpisane profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym za pośrednictwem Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP.
 5. Po zatwierdzeniu wniosku przez pracownika MOW NFZ świadczeniodawca/podwykonawca/realizator otrzyma e-mail (zgodnie z adresem e-mail podanym w formularzu w kroku 4) z kodem świadczeniodawcy oraz nazwą użytkownika w Portalu Świadczeniodawcy.
 6. Logowanie do Portalu Świadczeniodawcy odbywa się poprzez podanie:
  • kodu świadczeniodawcy (otrzymanego z MOW NFZ)
  • nazwy użytkownika - administratora (otrzymanego z MOW NFZ)
  • hasła (podanego przy rejestracji przez Świadczeniodawcę).