Uzyskanie dostępu do Portalu

Dodatkowe informacje, przeznaczone dla nowych podmiotów, które nie są zarejestrowane w systemie Oddziału (nie posiadają kodu świadczeniodawcy), dostępne są w osobnej procedurze.

Konta w Portalu Świadczeniodawcy zakładane są na podstawie umowy o dostęp do Portalu zawartej pomiędzy Świadczeniodawcą a Oddziałem NFZ oraz formularzy rejestracyjnych użytkowników Portalu.
Aby przygotować formularz, należy wykonać opisane poniżej czynności:
 • Przygotowanie wniosku o założenie konta (formularza rejestracyjnego)
  Na stronie Wniosku o założenie konta (strona dostępna po zalogowaniu do ISI) proszę:
  • podać dane osoby, której przygotowywany wniosek dotyczy
  • podać adres e-mail, na który zostaną przekazane informacje o założonym koncie, w tym nazwa użytkownika i hasło. Dostęp do skrzynki pocztowej o podanym adresie powinna posiadać wyłącznie osoba, dla której konto jest zakładane.
  • wybrać rodzaj konta. Użytkownik posiadający uprawnienia administratora zarządza uprawnieniami innych użytkowników do poszczególnych części Portalu Świadczeniodawcy. Wśród użytkowników Portalu przynajmniej jedna osoba powinna posiadać uprawnienia administratora.
  • wybrać osobę, która podpisze wniosek o założenie konta w imieniu Świadczeniodawcy. Wniosek o założenie konta administratora musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Świadczeniodawcy zgodnie z wpisem w odpowiednim rejestrze. Wniosek o założenie konta dla użytkownika bez uprawnień administratora może być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Świadczeniodawcy lub przez osobę pełniącą funkcję administratora.
  Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych należy kliknąć przycisk Dalej, a po zweryfikowaniu poprawności danych – przycisk Zatwierdź.
 • Wygenerowanie i wydrukowanie wniosku o założenie konta (formularza rejestracyjnego)
  Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych automatycznie otworzy się okno z podglądem wygenerowanego formularza (w formacie PDF). W przypadku, gdyby otwarcie okna zostało zablokowane przez przeglądarkę, należy dopuścić do otwarcia okna (w odpowiedzi na monit przeglądarki) lub skorzystać z linku pozwalającego ręcznie wywołać okno z podglądem dokumentu.
  Do otwarcia i wydrukowania dokumentu w formacie PDF niezbędna jest aplikacja obsługująca pliki w tym formacie – na przykład darmowy Adobe Reader (do pobrania ze strony producenta).
  Wydrukowany formularz (którego integralną cześć stanowi Oświadczenie Użytkownika/Administratora) po opieczętowaniu i podpisaniu przez uprawnioną osobę (pierwsza część formularza; zgodnie z wyborem dokonanym przy wprowadzaniu danych) oraz osobę, której wniosek dotyczy (druga część - oświadczenie Użytkownika/Administratora), należy przesłać na adres Oddziału NFZ. Formularz rejestracyjny należy wysyłać w jednym egzemplarzu.
  Warunkiem realizacji przesłanego do Oddziału NFZ formularza rejestracyjnego jest zawarcie umowy o dostęp do Portalu. Umowę należy przesłać w dwóch opieczętowanych i podpisanych egzemplarzach.
Lista zarejestrowanych wniosków dostępna jest na stronie przeglądu wniosków (Serwisy i systemy NFZ → Portal Świadczeniodawcy → Przegląd wniosków), wraz z możliwością ponownego wygenerowania formularza (po kliknięciu w ikonę drukarki na liście wniosków) lub anulowania błędnie wprowadzonych danych (poprzez okno podglądu danych formularza).