Uzyskanie dostępu do Portalu (nowe podmioty)

Nowe podmioty (Podmioty Lecznicze, Indywidualne i Grupowe Praktyki Pielęgniarskie i Lekarskie, Osoby prowadzące działalność na podstawie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego) w celu uzyskania dostępu do Portalu Świadczeniodawców muszą przedstawić odpowiednie dokumenty w celu zarejestrowania się w bazie danych MOW NFZ w Krakowie. Wykaz koniecznych dokumentów, w zależności od formy prowadzonej działalności przedstawiony jest w tabeli.

Dokumenty należy pobrać ze stron internetowych odpowiednich organów rejestrowych do formatu PDF i drogą mailową przesłać na adres mailowy: radoslaw.obuchowicz@nfz-krakow.pl. W przypadku spółek cywilnych treść umowy spółki cywilnej należy zeskanować i również dołączyć do korespondencji.

Możliwe jest również przesłanie kompletu wydrukowanych dokumentów w papierowej wersji do siedziby MOW NFZ przy ulicy Józefa 21 lub złożenie ich osobiście na dzienniku podawczym wraz z pismem przewodnim wskazującym na rejestrację w ISI. Składając dokumenty prosimy o dołączenie adresu mailowego oraz numeru telefonu kontaktowego, na który możliwe będzie przekazanie Państwu informacji o nadanym dla Państwa identyfikatorze i haśle dostępu do Internetowego Systemu Informacyjnego (ISI).

W serwisie ISI (w części dostępnej po zalogowaniu) dostępna jest do pobrania umowa o dostęp do Portalu Świadczeniodawcy oraz funkcjonalność pozwalająca przygotować formularz rejestracyjny użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o procedurze uzyskiwania dostępu do Portalu opisane są w osobnej procedurze.


Aktualne dokumenty rejestrowe można pobrać z następujących stron internetowych: